V.d. ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Zagreb, Kušlanova 59a, raspisuje


NATJEČAJ
poslove


EDUKACIJSKOG REHABILITATORA

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


(m/ž) na godinu dana
broj traženih polaznika: 3


Uvjeti:
Diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije
Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana
Zdravstvena sposobnost
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: diplomu kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o mirovinskom stažu s HZMO-a (zbog osobnog broja), dokaz o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu da se osoba vodi u evidenciji HZZ-a kao nezaposlena osoba najmanje 30 dana, životopis.


Prednost: kandidati s položenim modulom oštećenja vida


Prednost: osobe sa završenim modulom oštećenja vida


Dovoljno je dostaviti obične preslike navedenih dokumenata, odnosno nije potrebno ovjeravati dokumente kod javnog bilježnika.
Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju trebaju se dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja.


Prijave slati na adresu:
Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Zagreb, Kušlanova 59a, s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je objavljen 08.03.2018. godine.
Centar za odgoj i obrazovanje
„Vinko Bek“