Ravnatelj je voditelj i čelnik Centra, a obavlja poslove: organiziranja i vođenje rada i poslovanja Centra; predstavljanja i zastupanja Centar; zastupanja Centra u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima; poduzimanja svih pravnih radnji u ime i za račun Centra, sklapanja ugovora o radu, donošenja odluka o pojedinačnim pravima radniku u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima; izdavanja naloga voditeljima odjela koje oni prosljeđuju radnicima za izvršavanje određenih poslova i zadataka; davanja uputa za rad (u suradnji s voditeljima); vođenja stručnog rada Centra u suradnji s voditeljima odjela i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje; predlaganja Upravnom vijeću donošenja općih akata koji su u nadležnosti Upravnog vijeća i drugih poslova ako zakonom Statutom Centra isti nisu dani u nadležnost nekom drugom tijelu. Ravnatelj sudjeluje u radu Upravnog vijeća sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete određene Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14; 99/15. 52/16, 16/17). Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Mandat ravnatelja je četiri (4) godine, a ista osoba može više puta biti imenovana za ravnatelja.

Ravnatelja Centra u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje stručni radnik Centra kojega odredi ravnatelj.

Radnik iz stavka 1. ovoga članka koji zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati.