Stručni tim sastavljen je od stručnjaka različitih profila (edukacijski rehailitator, socijalni radnik, psiholog, logoped, medicinska sestra, kineziterapeut i ostali stručnjaci prema potrebi) na razini pojedinih odjela Centra.