Programi psihosocijalne rehabilitacije veoma su važni za slijepe i slabovidne osobe jer im omogućuju samostalnost u životu i radu.

Kako bi bili što učinkovitiji, pri njihovu kreiranju uzima se u obzir vrsta i stupanj oštećenja vida, vrijeme njegova nastanka, eventualne dodatne teškoće te potrebe i interesi rehabilitanata.

Programi psihosocijalne rehabilitacije su:

Timska procjena potreba korisnika

Psihološka podrška

Socijalni rad

Odgoj i edukacijska rehabilitacija

Orijentacija i kretanje

Svakodnevne i socijalne vještine

Brajica

Senzorna integreacija (tekst u petak)

Vježbe vida

Tiflotehnička obuka

Logoterapija

Likovna terapija i likovne aktivnosti

Glazbena terapija i glazbene aktivnosti

Fizikalna terapija

Kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti

Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"
Kušlanova 59a
10000 Zagreb
tel: 01 2382 218
e-mail: ured@coovinkobek.hr

Misija: Razviti sposobnosti naših korisnika do razine koja im omogućava kvalitetan život

Vizija: Obavljati našu misiju diljem Hrvatske

Kontaktirajte nas