foto

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu, poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć roditeljima/udomiteljima kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili teškoće djeteta.

Pruža se djeci i roditeljima/udomiteljima radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ukoliko se ista usluga ne pruža u okviru zdravstvene djelatnosti. Rana intervencija pruža se djetetu kod kojeg je u najranijoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće u pravilu do navršene 3. godine, a iznimno do 7. godine života.
Usluga se može pružati u domu korisnika ili kod pružatelja usluge najviše do 5 sati tjedno. Uključivanje u uslugu rane intervencije isključuje mogućnost pružanja usluge psihosocijalne podrške.