Ravnatelj je voditelj i čelnik Centra, a obavlja poslove: organiziranja i vođenje rada i poslovanja Centra; predstavljanja i zastupanja Centar; zastupanja Centra u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima; poduzimanja svih pravnih radnji u ime i za račun Centra, sklapanja ugovora o radu, donošenja odluka o pojedinačnim pravima radniku u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima; izdavanja naloga voditeljima odjela koje oni prosljeđuju radnicima za izvršavanje određenih poslova i zadataka; davanja uputa za rad (u suradnji s voditeljima); vođenja stručnog rada Centra u suradnji s voditeljima odjela i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje; predlaganja Upravnom vijeću donošenja općih akata koji su u nadležnosti Upravnog vijeća i drugih poslova ako zakonom Statutom Centra isti nisu dani u nadležnost nekom drugom tijelu. Ravnatelj sudjeluje u radu Upravnog vijeća sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete određene Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14; 99/15. 52/16, 16/17). Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Mandat ravnatelja je četiri (4) godine, a ista osoba može više puta biti imenovana za ravnatelja.

Ravnatelja Centra u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje stručni radnik Centra kojega odredi ravnatelj.

Radnik iz stavka 1. ovoga članka koji zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok