Stručna tijela srednje škole Centra su:

Nastavničko vijeće,

Razredno vijeće.

Stručna tijela odlučuju o svim stručnim pitanjima odgojno-obrazovnog rada, u okviru svog djelovanja utvrđenog zakonom i posebnim općim aktom Centra.

Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće u školi čine svi nastavnici i stručni suradnici. Nastavničko vijeće saziva i vodi ravnatelj ili voditelj Odjela srednjoškolskog obrazovanja. Sjednice Nastavničkog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta u svakom obrazovnom razdoblju. Sjednice Nastavničkog vijeća priprema voditelj Odjela srednjoškolskog obrazovanja u suradnji s ravnateljem i drugim voditeljima odjela. Ravnatelj mora sazvati sjednicu Nastavničkog vijeća kada to zatraži Upravno vijeće ili najmanje petina članova Nastavničkog vijeća ili na zahtjev Razrednog vijeća.

Na sjednicama Nastavničkog vijeća vodi se zapisnik u koji se osim odluka i zaključaka unose i odvojena mišljenja pojedinih članova kada to oni zatraže. Zapisnik potpisuje voditelj Odjela srednjoškolskog obrazovanja i zapisničar kojeg Nastavničko vijeće bira između svojih članova. Odluke i zaključci Nastavničkog vijeća smatraju se usvojenim kada za njih glasuje većina članova  Nastavničkog vijeća.

U izvršavanju svojih zadataka Nastavničko vijeće:

 • priprema i predlaže planove i programe odgojno-obrazovnog i drugog stručnog rada,
 • brine o uspješnom ostvarivanju odgoja i obrazovanja,
 • obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i

interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada

 • predlaže školski kurikulum
 • na prijedlog ravnatelja ustrojava razredne odjele i obrazovne skupine
 • predlaže imenovanje razrednika
 • utvrđuje organizaciju nastave i izvannastavnih aktivnosti,
 • surađuje s organizacijama odgoja i obrazovanja u sustavu socijalne skrbi za mlade s teškoćama u razvoju i s drugim takvim organizacijama radi unapređivanja odgojno-obrazovnog i drugog stručnog rada,
 • provodi kriterije za vrednovanje uspjeha učenika i potvrđuje konačnu ocjenu,
 • odlučuje o nagradama i pohvalama učenika,
 • provodi postupak za izricanje pedagoških mjera u skladu s odredbama Pravilnika,
 • predlaže načine stručnog usavršavanja i permanentnog obrazovanja nastavnika i drugih stručnih radnika u odgojno-obrazovnom procesu,
 • članovi Nastavničkog vijeća pružaju potrebne konzultacije stručnjacima iste struke koji rade s učenicima oštećenog vida u redovnim srednjim školama,
 • sudjeluje u dogovoru s ravnateljem u osnivanju stručnih aktiva i imenovanju njihovih voditelja
 • odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključne ocjene
 • imenuje povjerenstva za polaganje ispita
 • na prijedlog liječnika školske medicine donosi odluku o oslobađanju

od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako bi to

sudjelovanje štetilo zdravlju učenika

 • daje prijedloge Upravnom vijeću i ravnatelju za unapređivanje organizacije

rada i djelatnosti Odjela  te uvjetima za odvijanje odgojno obrazovnog rada

 • obavlja i druge poslove koji su zakonom, statutom ili drugim općim aktom Centra stavljeni u njegovu nadležnost.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok